Masura 1.1 – Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare

Documente:

Fisa masurii M 1.1 – mai 2023

Ghidul Solicitantului M 1.1 – versiunea 2 – mai 2023

Ghidul Solicitantului M1.1

Fisa masurii M1.1

Anexe

Măsura 1.1 – Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare

Denumirea măsurii: Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare – CODUL Măsurii M 1.1 – Măsura / DI: M 1.1 / 1C
Tipul măsurii:  SERVICII

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Formarea profesională continuă a adulților pentru activități specifice agriculturii are ca scop implementarea şi promovarea educației şi formării profesionale continue a adulţilor pentru menținerea şi dezvoltarea competitivității economice şi formării agricultorului român ca agricultor european.
Multe persoane active şi inactive apte de muncă, din domeniul teritoriul GAL, au dobândit cunoștințe în familie, la locul de muncă, învățând de la alții. GAL-ul are legumicultori, viticultori, crescători de animale, care nu au absolvit o şcoală dar care se pricep şi realizează performanțe notabile.
Din conexarea procesării chestionarelor cu studiul diagnostic și analiza SWOT a teritoriului POIANA VLĂDICĂI s-a format o imagine corespunzătoare despre lucrătorul din agricultură. Pregătirea agricultorului trebuie să aibă un caracter de perfecționare sau specializare, cu conținut preponderent practic, prin utilizarea cunoștințelor teoretice, în vederea: stimulării şi formării competențelor profesionale, formării capacității de interpretare a situațiilor neprevăzute care pot apărea în cursul procesului de producție, dezvoltării spiritului de analiză, însuşirii termenilor tehnici, economici şi de management şi utilizarea lor corectă.
Informarea și formarea profesioanlă este necesară și oportună:
• datorită schimbărilor economico-sociale şi de mediu survenite în teritoriu;
• datorită exploziei de informaţii, acestea determinând o serie de schimbări, necesare în competenţele profesionale ale producătorului agricol;
• datorită diversificării produselor şi activităţilor din agricultură.
• datorită restructurării şi modernizării sectorului agricol şi a sectoarelor de procesare.
• pentru încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management;
• datorită gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului.
Obiectiv de dezvoltare rurală i): favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole.
Măsura contribuie la prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C – Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol și forestier.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 2.2/2A, M 2.1/2B
Sinergia cu alte măsuri din SDL: __-_____

2. Valoarea adăugată a măsurii
Această măsură este necesară pentru a completa sistemul de educație de bază, cu atât mai mult cu cât o mare parte din fermieri nu au cunoștințe elementare de agricultură, silvicultură şi mediu și se bazează doar pe experiență practică. Prin măsura 1.1 se va contribui la îmbunătățirea managementului exploatațiilor, adoptarea de noi tehnologii și de soluții inovative într-un mod flexibil, care să răspundă nevoilor specifice teritoriului GAL Poiana Vlădicăi.
Altfel spus măsura 1.1 -Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare este menită să ajute dezvoltarea agriculturii din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI şi are drept scop dezvoltarea şi eficientizarea agriculturii şi, mai cu seamă, trecerea de la o agricultură fărâmițată, nerentabilă, la o agricultură modernă
În cadrul acestei măsuri criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE:
• R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții
Legislație Națională:
• Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare
• Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
• Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța de Guvern (OG) Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și completările ulterioare
• Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale modificările și completările ulterioare
• Legea Nr. 1/2011 a educației naționale modificările și completările ulterioare
• Ordonanța de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: Entități publice sau private (inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
Beneficiari indirecți: Persoane care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI.

5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
1. Cursurile de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare, specializare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională.
2. Acțiuni de informare si difuzare de cunoștințe, privind cerințele de igiena, producție, comercializare a produselor agricole si agro-alimentare de pe piața europeana.
3. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, schimburi de experiența, evenimente care pot contribui la informarea acestora
Lista acțiunilor eligibile prezentate nu este exhaustivă si se completează cu toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.
Cheltuielile eligibile sunt:
• onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);
• cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:
o cazare, masă și transport participanți, după caz;
o materiale didactice și consumabile;
o închirierea de echipamente necesare;
o închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de formare.
Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de formare și informare profesională (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).
Cheltuieli neeligibile:
• costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar și superior;
• costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
• costurile cu investițiile.
Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari eligibili;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul lui de activitate formarea profesională, informarea şi difuzarea de cunoștințe, ca activități principale sau secundare, conform legislației naționale în vigoare;
• Solicitantul dispune de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune propus in proiect, furnizorul de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte, va prezenta diplome, certificate, referinte, atestate ca formator, emise conform legislatiei nationale in vigoare, expertilor specializati in fiecare domeniu, acordul scris, al fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, CV-ul fiecarui expert), propriu sau cooptat;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în vigoare în România;
• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităților specifice de formare;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
• În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție publică este necesar ca acesta să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația specifică, în vigoare.
• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI;
• Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL Poiana Vladicai; Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/acestora;
• Solicitantul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului;
• Prin proiectele propuse se va avea în vedere includerea cu prioritate în grupul țintă a beneficiarilor de fonduri prin proiectele finanțate prin GAL, respectiv Măsurile 2.1 și 2.2 .
• În cadrul acțiunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informațiilor privind obiectivele transversale mediu, climă și/sau inovare prezentate în SDL;.
8. Criterii de selecție
Selectia contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut in urma aplicarii unor criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, ce se refera la:
– Calificări și experiență a furnizorului de formare;
– Metodologie – planificarea detaliata a activităților;
– Resurse alocate (Oferta financiara);
– Susținerea activității cu resurse financiare proprii până la rambusarea cheltuielilor eligibile.
– Proiectul propune instruirea/formarea a cel putin 10 persoane;
– Experienta similara din partea solicitantului in activitatea de training in domeniile de interes ale GAL (portofoliu de cursuri similare in ultimii 3-6 ani);
– Durata de implementare.
– Parteneriate cu alte organizatii si institutii cu experienta in domeniul de instruire vizat de proiect.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
Valoarea eligibila aferenta unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 si 15.000 euro (suma nerambursabila) .
10. Indicatori de monitorizare
Numărul total al participanților instruiți – 10 persoane;

Comentariile sunt închise.