Masura 2.1 – Reînnoirea generațiilor de agricultori

Documente:

Ghidul solicitantului – M2.1

Fisa masurii M 2.1 (2B)

Anexe

Erata 1

Arhiva

Măsura 2.1 – Reînnoirea generațiilor de agricultori

Denumirea măsurii: Reînnoirea generațiilor de agricultori
– CODUL Măsurii: M2.1- Măsura / DI: M2.1 / 2B
Tipul măsurii: × SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În baza analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat faptul că fără un număr suficient de agricultori tineri, există un risc semnificativ, ca terenurile să fie abandonate, folosite neproductiv sau ca agricultorii mai în vârstă, să achiziționeze exploatații care să le depășească posibilitățile de administrare sau realizarea de investiți. De aceea, este necesar ca numărul agricultorilor tineri să crească, astfel încât, terenurile devenite disponibile prin pensionare sau prin renunțarea la practicarea agriculturii, să poată fi utilizate productiv şi să contribuie la creșterea economică globală şi la dezvoltarea teritoriului GAL. Sprijinul pentru reînnoirea generațiilor de agricultori va viza forța de muncă deja activă în agricultură, cum sunt lucrătorii agricoli din exploatațiile agricole familiale, fermele de semi-subzistență. Măsura referitoare la reînnoirea generațiilor de agricultori nu va încuraja persoanele din afara sectorului să preia activități agricole, ea fiind orientată către beneficiarii prioritari, așa cum reiese din analiza diagnostic.
Obiectiv de dezvoltare rurală i): Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv specific al măsurii 2.1:
• Inițierea ca șef de exploatație a unui număr mai mare de noi fermieri.
• Creșterea veniturilor exploatațiilor conduse de tinerii fermieri.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile P2: „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”, conform Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art. 5
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima, inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1.1 (DI : 1C)
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2.2 (DI: 2A)

2. Valoarea adăugată a măsurii

GAL-ul sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să obțină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a populației active din agricultură.
În cadrul acestei măsuri criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
R (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici şi mijlocii;
R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;
R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013.
Legislație Națională
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completările ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deține cel puțin 50+1 % din acțiuni.
*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;

5. Tip de sprijin

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Costuri eligibile
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA) care conduce la implementarea obiectivelor din cadrul acestuia . Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Costuri neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
Pentru acest tip de sprijin se vor avea în vedere instrucțiunile cuprinse în Regulamentele Europene și PNDR 2014-2020.

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 50.000 S.O. (valoare producție standard);
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
o studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
o cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
sau
o angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;
• În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
• Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;
Alte angajamente
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației. Planul de afaceri trebuie sa includa cresterea performantelor economice ale exploatatiei prin productia comercializata sau prin activitatile prestate;
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu;
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Poiana Vlădicăi;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Poiana Vlădicăi;
• Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuţie a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
• În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii;
• Solicitantii au sediul în teritoriul GAL Poiana Vlădicăi.

8. Criterii de selecție
➢ Nivelul de calificare în domeniul agricol;
➢ Tipul de sector pe care se realizează investiția: zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de semințe);
➢ Proiectul conține elemente inovative sau de protecție a mediului și climă;
➢ Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei in vigoare;
➢ Solicitantul detine in proprietate exploatatia agricola;

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si este de:
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 26.000 € SO și 50.000 € SO;
• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8000 € SO și 25.999 € SO.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.
Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 10. Indicatori de monitorizare
• Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 2

Comentariile sunt închise.