Masura 2.2 – Îmbunătățirea performanței economice a fermelor de semi-subzistență

Documente:

Ghidul Solicitantului M2.2

Fisa masurii M 2.2 (2A)

Anexe

Arhiva

Măsura 2.2– Îmbunătățirea performanței economice a fermelor de semi-subzistență

Denumirea măsurii: Îmbunătățirea performanței economice a fermelor de semi-subzistență CODUL Măsurii: M 2.2 / 2A
Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Populația din teritoriu practica o agricultura de subzistenta, lucrând pentru propria gospodărie, nedezvoltând o activitate aducătoare de venituri(ferme de subzistenta) – practic este o forma de autoconsum, necuantificata in produsul intern brut regional. Mai mult, o treime dintre aceștia au vârste de peste 55 de ani si nivele reduse de calificare. In aceste condiții, în teritoriu au apărut pungi de sărăcie formate din persoane care sunt lucrători individuali in agricultura(forma deghizata de somaj), cu un nivel redus sau fără venituri, cu un nivel scăzut de calificare – persoane care au o accesibilitate redusa la servicii publice de educație si sănătate.
Sprijinul acordat prin intermediul prezentei măsuri, respectiv restructurarea fermelor de semi-subzistență, este un instrument menit să determine, în principal, o îmbunătățire a managementului însoțită de transformarea acestora în exploatații familiale comerciale, capabile să identifice noi oportunități de valorificare a producției.
Obiective de dezvoltare rurală i): Favorizarea competitivității agriculturii
Obiective specifice ale măsurii:
• Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
• Creșterea volumului producției destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistență să devină viabile economic.
Măsura contribuie la prioritatea P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă, inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1.1
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.1 (DI: 2B)

2. Valoarea adăugată a măsurii
Sprijinul acordat prin măsura 2.2 pentru dezvoltarea fermelor de semi-subzistență conduce la obținerea de venituri mai mari, iar o parte dintre acestea fiind folosite şi pentru investiții în terenuri, animale, utilaje, construcții productive ce vor putea în final să ajute la intrarea fermelor respective în rândul fermelor de tip comercial, asigurând hrana celorlalți membri ai societății.
În cadrul acestei măsuri criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii de semi-subzistență din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT.
Date fiind mijloacele financiare reduse ale GAL-ului, este imposibilă sprijinirea unui număr mare de ferme de subzistență. Considerăm că este necesară totuși această măsura în strategia noastră pentru a antrena, prin puterea exemplului, cât mai mulți fermieri la accesarea acestui gen de sprijin prin PNDR.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici şi mijlocii;
Legislație Națională
Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare.
Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Tipuri de acțiuni neeligibile
• cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 7.999 SO (valoarea producției standard);
• Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior printr-o sub masura similara sau prin această sub-măsură (din PNDR 2014 – 2020/ PNDR 2007 – 2013 sau o măsură din GAL), cum ar fi: Beneficiarii măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” și/ sau 411-112 din PNDR 2007- 2013, Beneficiarii măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/ sau 411- 141 care nu și-au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 (Decizia de finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată); Beneficiarii submăsurilor 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/ sau 19.2 din PNDR 2014-2020; Beneficiarii submăsurilor 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, și/ sau 19.2 din PNDR 2014-2020.);
• O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri prin strategia de dezvoltare locală (sau PNDR 2014-2020) , în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură;
• În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP. Nu se supun zonării din anexa aferentă STP, culturile în sere și solarii și pepinierele.
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
• În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate în considerare și investițiile în alte exploatații decât cele din arealele viticole nominalizate prin OMADR nr. 397/2003.;
Alte angajamente:
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției.
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).
• Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
• Investiția se va realiza în teritoriul GAL Poiana Vlădicăi
• Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL Poiana Vlădicăi.

8. Criterii de selecție
• Nivelul de calificare din domeniul agricol (studii superioare, studii postliceale și/sau liceale, cursuri de formare profesională);;
• Tipul de sector pe care se realizează investiția: zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de semințe);
• Principiul fermelor de familie;
• Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa agricola, etc.)
• Proiectele care cuprind acțiuni de protecție a mediului natural;

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani.
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cat și verificarea finala nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.
Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

10. Indicatori de monitorizare
• Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 2

Comentariile sunt închise.