Prezentare teritoriu

Prezentarea teritoriului

Grupul de Acțiune Locală POIANA VLĂDICĂI este situat geografic și administrativ în partea de sud-est a municipiului Iași, regiunea de Nord-Est a României.

Geografic, GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POIANA VLĂDICĂI se învecinează cu:

– comunele Aroneanu și Golăiești la Nord;

– comuna Schitu-Duca la Sud;

– comunele Ungheni, Țuțora și Comarna la Est;

– orașul Iași și comunele Bârnova și Dobrovăț la Vest.

Zona G.A.L. POIANA VLĂDICĂI este una omogenă din punct de vedere geografic, relieful fiind variat și format din câmpie, deal și podiș. Geomorfologic, acesta, se încadrează în regiunea Câmpia Moldovei, subregiunea ”Câmpia Jijiei Inferioare”, Culuarul Jijia-Bahlui. Legătura cu municipiul Iași realizându-se prin drumul național 28 și drumurile județene 249A, 249, dar și cu ajutorul trasportului liniilor ferate.

Prezentarea caracteristicilor economice

În prezent, activitatea de producție agricolă reprezintă un proces continuu de înnoire și adaptare la cerințele sporite de alimente pentru o populație aflată în continuă creștere și cu pretenții din ce în ce mai mari cu privire la calitatea dar și cantitatea hranei.

Din suprafața totală a teritoriului de 8.926 hectare, suprafața agricolă este reprezentată de 6.127  hectare (68,6 % din totalul fondului funciar al teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI), din care: 4.394 hectare – teren arabil, 1.003 hectare – pășuni, 234 hectare – fânețe, 387 hectare – vii și pepiniere viticole și 109 hectare – livezi și pepiniere pomicole.

Comuna Holboca deține o suprafață foarte mare de teren arabil, 3.418 hectare reprezentând 77,8% din totalul suprafeței arabile, zona având un trend ascendent de dezvoltare. Suprafețele ocupate de vii și pepiniere viticole sunt mai dezvoltate în comuna Tomești, 360 hectare reprezentând 93% din totalul suprafețelor ocupate cu vii și pepiniere agricole. Astfel, zona GAL POIANA VLĂDICĂI are un profil agricol, viti-pomicol și valențe silvice cu resurse naturale generoase, cu potențial uman excedentar și este amplasată pe infrastructura de interes județean. De asemenea, pe teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI, preponderente sunt și suprafețele cultivate cu plante industriale, principalele culturi cultivate sunt cele de porumb, plante de nutreț, grâu, secarâ, floarea soarelui, legume, cartofi și sfeclă de zahăr.

Suprafața neagricolă este formată din zona forestieră, construcții, ape și bălți, drumuri și căi ferate, pădurile ocupă un procent de 36,50% din suprafața neagricolă, un lucru favorabil, având în vedere exploatațiile forestiere ce au loc pe teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI. Suprafețele ocupate de pășuni, lucernă și trifoi favorizează sectorul zootehnic din zonă, locuitorii optând pentru creșterea în mare parte a ovinelor, bovinelor, porcinelor și cabalinelor.

Pe teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI își desfășoară activitatea un număr de 1.074  de socitetăți comerciale,conform datelor furnizate de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, la solicitarea noastră. Majoritatea societăților au ca obiect principal de activitate este cea de prestare servicii în diferite domenii 42,6%, urmată de activitățile de comerț ce au un procent de 36,5%, construcțiile ocupă un procent de 12,4% și producția – 8,5%.

Prezentarea principalelor caracteristici geografice și climatice

Poziția geografică de ansambul a teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI la zona de contact dintre câmpia colinară și podiș, în cuprinsul căreia se face tranziția bio-pedo-climatică și de relief, determină existența unor peisaje și zone naturale mirifice, specifice Câmpiei Moldovei.

Teritoriul G.A.L. Poiana Vlădicăi prezintă un relief sub forma unor platouri (terase), cu o ușoară înclinare spre sud, brăzdate de văi adânci, cu versanți puternic  afectați de eroziune și alunecări.

Clima este  una specifică dealurilor joase, caracterizată prin temperaturi medii anuale de  aproximativ 8°–10°C. Precipitațiile medii anuale sunt de 400–500 mm pe an. Temperatura minimă medie este de aproximativ -3 grade C. Umiditatea relativă a aerului este de 70%, cu scăderi de până la 62% în lunile de vară. Tipuri de sol: Partea superficială terestră se succede de la clasa molisolurilor cu tipul cernoziom levigat în Câmpia Moldovei, la clasa argiluvilsolurilor cu tipurile cenuşiu şi brun – roşcat. Ca resurse naturale, zona GAL POIANA VLĂDICĂI  dispune de o rețea bogată de ape de suprafață, alcătuită din râurile Bahlui, Jijia, numeroși afluenți și Lacul de acumulare Chirița. O mare parte din rețeaua hidrografică are caracter temporar. Scurgerea medie atinge valorile cele mai mari primăvara și toamna, iar cele mai mici valori se înregistrează vara și iarna.

O mare parte din rețeaua hidrografică are un caracter temporar. Apele subterane sunt cantonate în intercalculațiile permeabile ale substratului geologic sarmațian, precum și în baza depozitelor cuaternare a complexului nisipos, fiind întâlnită la adâncimi ce variază de la 2-4 m în șesuri și până la 5-20 m pe terase, interfluvii și versanți. Pe versanți  apa circulă dezordonat, cu descărcare din capul de strat granular, fiind prezentă la adâncimi diferite, cuprinse între 4-8 m. În perioadele bogate în precipitații, sub cornișă, în prima treime a versanților, în unele zone, apar la izvoare de coastă.

Vegetația: Asociaţiile vegetale aparţin silvostepei, puternic transformată de culturile agricole. Spre jumătatea nordică a regiunii silvostepa este înlocuită cu pâlcuri de pădure de stejar, dar şi de păduri de fag.Teritoriul comunelor este acoperit în mare parte de pădurile de foioase. Fauna este formată din mistreți, capre, cerbi, vulpi, bursuci, dihori, păsări comune statornice și migratoare.

Populație – demografie

Numărul total al populației GAL POIANA VLĂDICĂI: este de 23.022 locuitori, din care comuna Holboca cu un număr de 11.971 locuitori și comuna Tomești are un număr de 11.051 locuitori, având densitatea medie a populației de 257,92 locuitori/km2.

Comunități prezente: Conform informațiilor oferite de Recensământul Populației și Locuințelor realizat în anul 2011 în GAL POIANA VLĂDICĂI sunt prezente comunități de ruși-lipoveni și comunități de romi în comuna Holboca și alte etnii în comuna Tomești.

Tendințe demografice: Îmbătrânirea populației este o problemă de actualitate la nivelul județului IAȘI ce trebuie luată în serios pentru a nu produce efecte ireversibile pe termen lung, procentul de îmbătrânire a populației la nivelul teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI de 12,32% este unul încurajator. Se impune dezvoltarea sectoarelor care contribuie la calitatea vieții și crearea unui mediu local favorabil întemeierii și dezvoltării familiei. Acest lucru presupune atât dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice din sfera socială (educație, sănătate, cultură, ordine publică etc.) cât și dezvoltarea unui mediu economic atractiv pentru populația tânără aflată pe terioriul GAL-ului.

Raportul de dependență demografică la nivelul anului 2011 este 34, adică erau 34 de persoane în vârstă de dependență (0-14 ani și 65 ani și peste) la fiecare 100 de persoane în vârstă de muncă (15-64 ani). Raportul de dependență demografică a tinerilor (0-14 ani) este de 23,1, iar raportul de dependență demografică a vârstnicilor (65 ani și peste) este de 10,9. Astfel, rezultă faptul că procesul de îmbătrânire determină o creștere a presiunii exercitate de populația vârstnică, 10,9 de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste fiind susținute de 100 de persoane cu vârsta aptă de muncă (15-64 ani), valoarea ultimului indicator fiind mult mai mică față de cea calculată la nivel regional, în anul 2011, 21 de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste erau susținute de 100 de persoane cu vârsta aptă de muncă (15-64 ani).Prin urmare, tinerii constituie o presiune pentru piața muncii și se impune ca la nivel de strategie, crearea de locuri de muncă să reprezinte un indicator de rezultat și scop în același timp. Pentru tineri sunt necesare de asemenea măsuri speciale de dezvoltare și diversificare a activităților de instruire în domenii ce valorifică resursele locale, măsuri speciale de atragere și menținere a tinerilor în zonă.

Populația activă: În ceea ce privește populația activă, aceasta cuprinde populația ocupată civilă și șomerii înregistrați, la nivelul teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI însumează un număr de 12.224 persoane și reprezintă mai mult de 50 %, respectiv  53,1% din populația stabilă. La nivelul teritoriului, posibilitățile de angajare la nivel local sunt foarte mici dar apropierea de Municipiul Iași este o posibilitate imensă de angajare. Numărul șomerilor înregistrați în anul 2011, în cadrul Recensământului populației și locuințelor la nivelul teritoriului, a fost de 1001 de persoane, în comuna Tomești înregistrându-se cei mai mulți șomeri (589 de persoane). Numărul șomerilor în căutarea primului loc de muncă în anul 2011, la nivelul teritoriului, era de 460 persoane, din care 284 bărbați și 176 femei.

Patrimoniu de mediu

Comunele de pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală POIANA VLĂDICĂI fac parte din Zona Metropolitană Iași. Zona Metropolitană Iași a fost înființată în anul 2004 din dorința autorităților locale de a aborda în parteneriat dezvoltarea municipiului Iași și a zonei adiacente. Motivația abordării în mod integrat a dezvoltării în Zona Metropolitană Iași constă în posibilitatea unei mai bune gestionări și valorificări a resurselor existente, în corelarea implementării proiectelor, în dezvoltarea accesibilității și echipării integrate a localităților metropolitane, în asigurarea servicii publice performate pentru   cetățeni, în echilibrarea și creșterea ritmului dezvoltării economice, în dezvoltarea performanțelor administrațiilor publice metropolitane.

Posibilitățile de susținere a mediului pe care autoritățile locale le au la îndemână urmăresc realizarea unui echilibru între reconstrucția mediului natural și conservarea acestuia și creșterea economică, al cărui scop îl reprezintă dezvoltarea armonioasă. O primă măsură în acest sens face referire la gestionarea durabilă a deșeurilor, înlăturându-se sursele de poluare prin colectarea și reciclarea deșeurilor existente pe teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI, acest lucru fiind în acord cu obiectivele și principiile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020. De asemenea, susținerea mediului trebuie să aibă în vedere și reînnoirea tehnologiilor agricole învechite și uzate moral și fizic.

Pădurea Repedea – Bârnova reprezintă o zonă existenta în rețeaua Ariilor Protejate Natura 2000. Aria nturală poziționată în zona de sud-est a județului Iași, pe teritoriile administrative ale comunelor Tomești, Bârnova, Ciurea, Comarna, Doborvăț, Mogoșești, Scânteia și Schitu-Duca dar și pe cel al municipiului Iași, acesta fiind strabătută de drumul național DN24, care leagă municipiul Vaslui de Iași. Pădurea Bârnova adăposteşte o mare diversitate de habitate ceea ce favorizează existenţa a numeroase specii de plante şi animale. Multe dintre corpurile de pădure se păstrează intacte.

Educație

Conform datelor Recensământului din anul 2011 la nivelul teritoriului GAL POIANA VLADICĂI sunt înregistrate 20.319 persoane cu vârsta peste 10 ani. Conform datelor furnizate după recensământul din 2011, la nivel de GAL, un procent de 8,2%  au studii superioare finalizate cu licență. Persoanele cu studii secundare, respectiv gimnaziale și profesionale sau liceale reprezintă 72,7 %, dintre acestea, 37,5% oprindu-se cu studiile la nivelul liceului. Există în teritoriu și persoane care nu au absolvit nici o școală, respectiv 3,3% din populația peste 10 ani, iar 1,6 % dintre aceștia sunt analfabeți.

Infrastructura de bază, socială, educațională  

Pe teriroriul GAL-ului POIANA VLĂDICĂI infrastructura de bază este cea rutieră dar există și infrastructură feroviară pe tronsonul Iași-Ungheni, cu stații în Holboca și Cristești.

Accesibilitate rutieră, principalele artere de comunicație pe teritoriul GAL-ului sunt:

– DN 28 – Săbăoani – Iași – Răducăneni – Drânceni(VS);

– DJ 248 D – Ciurea (DJ248B) – Bârnova – Tomești – Holboca (DJ249A);

– DJ 249A – Iași (DN28) – Holboca – Bosia (DJ249);

– DJ 249 E – Tomești – Chiperești – Țuțora;

– Drumuri comunale: DC 19, DC 20, DC 31, DC 33, DC 44.

Până în satul Dancu, Comuna Holboca există și linie de tramvai, numărul 3 pe tronsomul Gară Iași – Dancu, aceasta fiind un avantaj pentru locuitorii navetiști. La nivelul teritoriului, drumurile locale dar și drumurile județene adiacente necesită reabilitare și modernizare.

Accesibilitate aeriană: La o distanță de 10 km de teritoriu GAL- ului este amplasat Aeroportul Iași la o altitudine de 120 m și este destinat traficului aerian intern și extern de pasageri.

Serviciile de alimentare cu apă,energie electrică, canalizare pentru ape uzate menajere și serviciile de salubritate sunt exetrnalizate,cablu TV, internet, astfel: serviciile de alimentare cu apă și cele de canalizare pentru ape uzate menajere sunt asigurate de S.C. APA VITAL S.A, serviciile de furnizare a energiei electrice – S.C. E-ON ENERGIE S.A., iar serviciile de salubritate și colectarea deșeurilor menajere – S.C. SALUBRIS S.A..

Referitor la serviciile medicale, conform datelor furnizate de site-ul Casei de Asigurari de Sănătate Iași, pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Poiana Vlădicăi există un număr de 16 medici de familie, 6 cabinete stomatologice și 2 dispensare medicale veterinare. În cazurile grave, cele mai apropiate spitale de urgență sunt cele aflate pe raza Municipiului Iași, la o distanță maximă 10 km. Din punct de vedere farmaceutic, pe teritoriul celor două comune ce alcătuiesc GAL-ul, se găsesc un număr de 6 farmacii.De asemenea, conform informațiilor obținute privind serviciile din învățământ, în teritoriu există învățământ preșcolar, primar și gimnazial, în comuna Holboca existând și un liceu cu profil tehnologic/școală profesională, majoritatea unităților necesitând reparații și investiții majore, mobilier, reabilitarea grupurilor sanitare și echiparea cu materiale didactice specifice. Practicarea activităților sportive este încurajată la nivelul întregului teritoriu, unde avem un număr de 5 terenuri de sport, 1 stadion în comuna Tomești, 2 săli de sport și 9 spații de joacă. Pistele de biciclete sunt inexistente în zonă dar ambele comune au prevăzute în planurile de dezvoltare. Serviciul public de transport școlari este oferit în ambele comune, un număr de 152 de elevi din întregul teritoriu beneficiind de serviciul acesta, respectiv, 3,8% din totalul elevilor.

Patrimoniu arhitectural și cultural

Zona GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POIANA-VLĂDICAI dispune de posibilități limitate de dezvoltare dispunînd doar de cadrul natural pitoresc al satelor, precum și potențialul cultural și istoric, oferind numeroase oportunități de recreere și cunoaștere a tradițiilor. Elementul natural cel mai atractiv din punct de vedere turistic îl reprezintă zonele împădurite. Pe întreg teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI, arealele împădurite pot oferi posibilități de agrement pentru satisfacerea necesităților de recreere pentru toți locuitorii dar și pentru posibilii turiști. Deoarece, comunele de pe teritoriul GAL-ului dispun de un cadru pitoresc cu multiple variante de recreere, locuitorii din aceste comune pot practica agroturismul.

Teritoriul GAL-ului adăpostește un număr de 7 monumente de interes local incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași, astfel împățite:

– Comuna Holboca Ì 3 situri arheologice: așezarea de la “Izvorul Pândarului”, datând din paleoliticul superior, situl de la Dancu (aflat în marginea de est a staului) și situl de  “peste Baltă” (“Pârliți”), aflat la 600 m est de satul Holboca. Situl de la Dancu are urme de așezări din Epoca Bronzului Târziu (cultura Nouă). Situl de peste Baltă cuprinde așezări din eneoliticul final (cultura Horodiștea-Erbiceni), Epoca Bronzului Târziu (cultura Nouă), perioada Halstatt;Ì 2 monumente de arhitectură: biserica “Sfântul Nicolae” (1805) din satul Holboca și biserica “Adormirea Maicii Domnului” (1820) din satul Rusenii Vechi.

– Comuna TomeștiÌ 2 situri arheologice: situl de la “schitul Vlădiceni” cuprinde urme de așezări din Epoca Bronzului, perioada Halstatt, perioada Latène, secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană); situl de pe “dealul Doamnei” aflat pe coasta de nord, nord-est, la 2,5 km de Tomești, conține așezări din eneolitic, Epoca Bronzului Târziu (cultura Nouă).

Momentan, turismul în zonă este slab dezvoltat, în satul Dancu fiind disponibile un număr de 60 de locuri de cazare, restaurant și bar, în schimb, la nivelul Zonei Metropolitane Iași sunt înregistrate 62 de structuri de primire turistică, distanța nefiind un impediment pentru posibilii turiști.

Teritoriul acoperit de GAL POIANA VLĂDICĂI  are în componență UAT-urile care cuprind:

  1. Zone Natura 2000 – Situri de importanță comunitară (SCI): localitatea Tomești – nume sit: Pădurea Repedea – Bârnova, Cod Sit ROSCI0135, suprafață 7002,80 m2
  2. c) Minorități etnice locale – conform informațiilor oferite de Recemsământul populației și a locuințelor efectuat în 2011.

minoritatea romă: Comuna Holboca – 255 persoane. Conform adresei numărul 6038/02.06.2015 emisă de Primăria Comunei Holboca și depusă la dosarul cererii de finanțare, se dovedește faptul că numărul persoanelor de etnie romă este în creștere, conform extraselor din registrele agricole, la data de mai sus, în comuna Holboca este un număr de 402 persoane de etnie romă în evidențele primăriei.

minoritatea ruși – lipoveni: Comuna Holboca – 10 persoane.

alte etnii: Comuna Tomești – 8 persoane.

Comentariile sunt închise.