Strategie 2014-2020

Strategia de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune  POIANA VLĂDICĂI  vine în completarea altor programe europene sau naționale, iar abordarea sa urmărește sa ofere comunităților rurale o metoda de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor.

Prin  Strategia de dezvoltare locală POIANA VLĂDICĂI se vor susține sectoare și categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcționează în zonele rurale, precum și activitățile culturale, punerea în valoare a mediului natural, dezvoltarea sectorului agricol, turismul rural, crearea de noi locuri de muncă etc.

Conceptul fundamental din spatele abordării acestei strategii este ca, această strategie de dezvoltare  locală este  mai productivă și mai eficientă, având în vedere faptul că este implementată  la nivel local, de către actorii locali care utilizează proceduri clare și transparente. De asemenea prezenta strategie beneficiază de  susținerea administrațiilor publice corespunzătoare.

Programele de dezvoltare care au fost avute în vedere la realizarea strategiei sunt atât județene, cât și naționale și europene. În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante programe de dezvoltare și modalitatea prin care se asigură complementaritatea cu acestea.

Program/Strategie/Proiect Mod de relaționare
Planul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 Programul Național De Dezvoltare Rurală cuprinde un program de măsuri ce vizează dezvoltarea durabilă a spațiului rural și finanțează investiții prevăzute pentru dezvoltarea potențialului turistic al zonelor rurale și a infrastructurii necesare. Strategia de dezvoltare locală Poiana Vlădicăi cuprinde unele  măsuri care sprijină dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii noi, a unor metode noi de organizare, inclusiv în ceea ce privește sfera socială etc. Măsurile vizează nevoile identificate la nivel local (analiza diagnostic și analiza SWOT).

În SDL se regăsesc și acțiuni care sunt eligibile prin măsuri din PNDR 2014-2020. În acest caz, GAL-ul demonstrează necesitatea, oportunitatea și caracterul local/teritorial al intervenției (corelat cu analiza diagnostic), reflectat prin stabilirea unor criterii de eligibilitate și de selecție pentru măsurile respective, specifice teritoriului.

Planul de Dezvoltare Regională Nord Est pentru perioada 2014-2020 Obiectivul general al PDR Nord-Est îl reprezintă dezvoltarea în regiune Nord Est a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale , care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României.

Măsurile propuse a se implementa în cadrul SDL vizează domenii de activitate eligibile în cadrul PDR Nord Est, dar care au ca beneficiari agenți economici din mediul rural, PDR limitându-se doar la cei din mediul urban.

Strategia de Dezvoltare Socio-economică a Județului Iași pentru perioada 2014-2020 Viziunea strategică pentru dezvoltarea județului Iași în perioada 2014-2020 presupune un angajament comun al actorilor de la nivelul județului de a sprijini crearea unui mediu economic dinamic și performant, care să reafirme Iașul ca motor al dezvoltării în regiunea Moldovei, să permită regenerarea și revigorarea sustenabilă a comunităților locale și să le asigure o viață mai bună locuitorilor. Strategia de Dezvoltare a Județului Iași are la bază, la fel ca și SDL-ul, strategiile de dezvoltare locală ale comunelor din județ, parte din acestea regăsindu-se și în teritoriul GAL.
Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime  vizează investiții pentru diversificarea activităților de pescuit și acvacultură către alte activități (inclusiv turism) în timp ce strategia de dezvoltare locală Poiana Vlădicăi vizează printre altele  investiții private, în domeniul non agricol, realizate de către microîntreprinderi și întreprinderi mici ce vizează infrastructura agroturistică de cazare, servicii de agrement și alimentație publică în spațiul rural.
Programul Operațional Capital Uman – POCU[1] Aceasta strategie include activități care privesc dezvoltarea resurselor umane si, prin urmare, ea se afla în relație de complementaritate cu POCU. Delimitarea dintre POCU și strategia de dezvoltare locală a GAL-ului are la baza tipul de intervenții si nu demarcarea teritoriala. În ceea ce privește educația si formarea profesionala, POCU, va oferi, prin intermediul școlilor si liceelor specializate, programe de formare inițială în agricultura, finalizate cu o atestare în acest domeniu.

Prin strategia de dezvoltare locală se vor finanța numai programe de formare de scurta durata (cursuri de baza si specializări) pentru perfecționarea cunoștințelor lucrătorilor din agricultura si silvicultura. Pentru absolvenții acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de participare. În ceea ce privește promovarea incluziunii sociale, GAL-ul va susține masuri de reabilitare si construire a infrastructurii de baza de mici dimensiuni si noi investiții în infrastructura legata de serviciile sociale din zonele rurale.

 Program Operațional Competitivitate (POC) Program Operațional Competitivitate are în vedere extinderea punctelor de acces public la informații (ca centre de resurse pentru dezvoltarea de noi proiecte, centre de cunoaștere comunitară, în comunitățile vulnerabile selectate pentru sprijin prin POCU, POR și PNDR (DLRC și non-DLRC) și grupuri vulnerabile din comunitățile mai dezvoltate (AP 2, PI 2c).

SDL contribuie la  investiții în infrastructura socială la scară mică (after- school, infrastructură ante-preșcolară) în mediul rural.

În cadrul SDL se pot finanța investiții în infrastructura socială care vor fi complementare cu măsurile de incluziune socială finanțate prin POCU.

Fondul Social European (FSE) FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Prin măsurile propuse, SDL contribuie la crearea de locuri de muncă în teritoriul vizat, precum și menținerea celor existente.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)[2] FEDR urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie: Inovare și cercetare; Agenda digitală; Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); Economie cu emisii reduse de carbon.

La fel ca şi în cazul FEDR, beneficiarii eligibili ai măsurilor propuse prin SDL sunt și IMM-uri, cele două acționând complementar pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.

Fondul de Coeziune (FC)[3] Fondul de coeziune poate sprijini proiecte legate de energie și de transport, atât timp cât acestea aduc beneficii vizibile mediului înconjurător în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susținerea intermodalității, consolidarea transportului public etc.
Programul Operațional Regional (POR)[4] Prin intermediul finanțării acordate în cadrul POR, autoritățile județene și locale vor încerca reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, acest lucru venind în sprijinul creșterii gradului de accesibilizare a teritoriului. Dezvoltarea teritoriului prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală finanțat prin LEADER și promovarea acestuia în cadrul județului, va reprezenta un motiv pentru ca autoritățile să considere o prioritate accesibilizarea teritoriului GAL și dezvoltarea rețelei de drumuri județene.

Proiectele finanțate prin intermediul POR reprezentă proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin investiții de valori mari, care contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului. Prin creșterea gradului de atractivitate a teritoriului, GAL-ul urmărește atragerea de investitori care să realizeze astfel de investiții, iar proiectele de mici dimensiuni pentru dezvoltarea de IMM, finanțate în cadrul strategiei, vin în completarea celor realizate prin POR și contribuie împreună la dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și creșterea nivelului de trai.

[1] AP 6 Educație și competențe; AP 3 Locuri de muncă pentru toți;

[2] AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;

[3] AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

[4] AP 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi Mijlocii; AP 4: Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile;  AP 5 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; 
AP 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; AP 8 Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale;  AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

Comentariile sunt închise.