Masura 6.1 – Dezvoltarea micro-întreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici existente și nou înființate

Documente:

Fisa masurii M6.1

Ghidul Solicitantului M6.1- versiunea 3 – mai 2023

Fisa masurii M6.1 EURI

Ghidul Solicitantului M6.1- versiunea 3 – EURI

Ghidul Solicitantului M6.1 – actualizat noiembrie 2021

Fisa masurii M 6.1 (6A)

Anexe

Măsura 6.1 – Dezvoltarea micro-întreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici existente și nou înființate

Denumirea măsurii: Dezvoltarea micro-întreprinderilor și întreprinderilor non-agricole mici existente și nou înființate CODUL Măsurii: M 6.1 / 6A
Tipul măsurii: X INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei SWOT și analizei teritoriului la nivelul teritoriului există societăți comerciale, asociații familiale şi persoane fizice autorizate specializate în special pe comerţ, prestări servicii,construcții și producție.
Este necesară o reducere a dependenței populației de activitățile agricole ineficiente prin diversificarea economiei locale şi servicii ce pot contribui la o dezvoltare economică echilibrată atât la nivel local cât şi județean.
Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor în spațiul rural şi nivelul redus al veniturilor obținute din activități non-agricole, se impune necesitatea creării de noi microîntreprinderi sau dezvoltarea celor existente care vor revitaliza economia rurală prin crearea de locuri de muncă pentru populația rurală în sectorul non-agricol şi creşterea veniturilor acesteia.
Obiectiv de dezvoltare rurală iii): Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiective specifice ale măsurii M 6.1:
• Reducerea discrepantelor mediului de afaceri dintre rural și urban;
• Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural ;
• Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism ;
• Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi.
• Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice
Măsura contribuie la prioritatea P6: „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: –
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 6.2, M6.3, M 6.4 (DI 6A,6B)

2. Valoarea adăugată a măsurii
Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor, precum și locuitorilor din spațiul rural care doresc să desfășoare o activitate economică devenind antreprenori. O atenție deosebită se va acorda femeilor din spațiul rural, dat fiind faptul că datele specifice arată că acestea dezvoltă afaceri într-un număr mult mai redus decât bărbații.
Având în vedere nivelul scăzut de venituri obținute din activități non-agricole în zona Poiana Vlădicăi, se impune necesitatea cererii de noi microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurală prin crearea de noi locuri de muncă pentru populația rurală în sectorul non-agricol și creșterea veniturilor acesteia.
Această măsură promovează idei inovatoare care pot fi transpuse în noi produse și servicii care generează creștere, locuri de muncă de calitate și care contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă teritoriul.
În cadrul acestei măsuri criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici din teritoriul GAL Poiana Vlădicăi, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.
R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de actualizare.
Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate
Legislație Națională
Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente din spațiul rural;
• fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Costuri eligibile:
• Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
• Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi;
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:
• fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
• activități de prelucrare a produselor lemnoase;
• industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
• fabricare produse electrice, electronice,
• producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;;
• Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
• Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
• Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:
• ;Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
• Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
• Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
• Servicii tehnice, administrative, etc;
• Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
• Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.
Costuri neeligibile:
• Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.)
• Prestarea de servicii agricole;
• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;
• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiția trebuie să se încadreze in categoria investițiilor non-agricole prevăzute prin măsură, în conformitate cu prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare .
• Investiția și activitatea trebuie să se realizeze în teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI, dar comercializarea producției poate fi realizată și în afara teritoriului GAL ;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a teritoriului Poiana Vlădicăi;
• Prin proiect se creeaza locuri de munca.

8. Criterii de selecție
• Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate);.
• Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani;
• Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului și folosire a resurselor regenerabile;
• Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat;
• Microîntreprinderi conduse (acționari principali / majoritari) de femei sau tineri până la 40 de ani la data depunerii proiectului;
• .Tipul investiției (producție, servicii, activități meșteșugărești și activități turistice/agro-turistice).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:
• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.
Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de selecție, în limita a maxim 200.000 euro/proiect.

10. Indicatori de monitorizare
• Numărul de locuri de muncă create – 2
• Număr total de întreprinderi sprijinite – 2

Comentariile sunt închise.