Masura 6.2 – Încurajarea dezvoltării locale în teritoriul POIANA VLĂDICĂI

Documente:

Fisa masurii M6.2

Ghidul Solicitantului M6.2 – versiunea 3 – mai 2023

Ghidul Solicitantului M6.2 – versiunea 2

Raport de selectie Masura 6.2

Anexe

Versiuni anterioare:

Măsura 6.2 – Încurajarea dezvoltării locale în teritoriul POIANA VLĂDICĂI

Denumirea măsurii: Încurajarea dezvoltării locale în teritoriul POIANA VLĂDICĂI

CODUL Măsurii: M 6.2 / 6B

Tipul măsurii:                ×  INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Prin consultările publice care s-au organizatîn cadrul teritoriului GAL, pentru depunereadosarului de candidatură, s-a constatat că există deficit atât la nivelul inftrastructurii fizice de bază, cât și la nivelul seriviciilr publice de bază.

Comunele membre GAL POIANA VLADICAI vor avea oportunitateade a obține finanțare pentru dezvoltarea teritorioului prin intermediul proiectelor pe care le va depune. Proiectele pe care urmează să le depună sunt unele importante pentru comunitate, ele fiind integrate in strategiile locale de dezvoltare sau și în strategii de dezvoltare naționale.

Dat fiind faptul că infrastructura de bază este destul de slab dezvoltată această măsură va viza îmbunătățirea calității mediului social, natural și economic din teritoriul GAL. Maniera de implementare a proiectelor propuse va contribui și la atingerea obiectivelor legate de protejarea mediului și valorificarea teritoriului. De asemenea, proiectele derulatevor contribui la dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor economice, sociale și culturale oferite comunităților, nevoi identificae în teritoriu.

Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural POIANA VLĂDICĂI este indispensabil legată de îmbunătățirea serviciilor publice de bază ale zonei și de îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază.

Obiectiv de dezvoltare rurală iii): Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectivele specifice ale măsurii M 6.2:

Susținerea infrastructurii fizice de bază;

Reducerea discrepanței dintre rural și urban.

Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6.1, M6.3, M6.4  (DI 6A, 6B)

 

 

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Această măsură oferă posibilitatea de a combina o serie de acțiuni pentru a progresa în rezolvarea problemelor și a deficiențelor existente în teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI ținând cont de nevoile și potențialul local. O astfel de abordare are la bază două motive importante: gradul înalt de interdependență al acțiunilor și necesitățile stringente ale comunităților rurale pentru monitorizarea serviciilor oferite la sat, corelând intervențiile astfel încâtacestea să fie eficiente și în armonie cu elementele de identitate vizuală.

În cadrul acestei măsuri criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000

R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.

R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013

R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013

Legislație Națională

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 1. 5. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

 

Tipuri de acțiuni eligibile

 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, săli de sport, etc.);
 • Construire/modernizare/reabilitare drumuri, străzi, stradele, ulițe, alei pietonale, piste de bicicliști, etc.
 • Construcția/modernizare/renovarea/dotarea spațiilor pentru organizarea de târguri, amfiteatre/scene de vară pentru spectacole, biblioteci, dispensare medicale umane, etc.);
 • Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi, salubrizare, autospeciale intervenții stingere incendii, etc; amenajare platforme colectare deșeuri;
 • Construire/amenajare terenuri de sport amplasate în incinta (parcela) școlilor sau grădinițelor; Înființare și/sau dotare laboratoare de informatică în școli și alte dotări specifice unităților de învățământ;
 • Extinderea /dotarea și/sau modernizarea școlilor gimnaziale;

 

Tipuri de acțiuni neeligibile

 • Contribuția în natură;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie
 • cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în

temeiul legislației naționale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare

 

 1. Condiții de eligibilitate

Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima transa de plată;
 • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;
 • Investiția să se realizeze în teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a teritoriului POIANA VLĂDICĂI;
 1. Criterii de selecție
 • Proiecte cu impact local semnificativ – proiecte care vizează soluționarea unor probleme semnificative identificate în urma analizelor SWOT a GAL POIANA VLĂDICĂI;
 • Proiecte integrate care reunesc cel puțin 2 acțiuni eligibile din cadrul măsurii.
 • Experiența în implementare de proiecte europene și/sau naționale;
 • Proiectul deservește cât mai mulți locuitori
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG‐uri și nu va depăși valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, în limita a maxim 100.000 Euro.

 

 1. Indicatori de monitorizare
 • Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.
 • Numărul de comune sprijinite – 2 comune

Comentariile sunt închise.