Masura 6.3 – Îmbunătățirea situației minorităților

Documente:

Ghidul Solicitantului M 6.3

Fisa masurii M 6.3 (6B)

Anexe

„CLARIFICARE – S-A ACTUALIZAT CEREREA DE FINANTARE AFERENTA MASURII 6.3/ 6B, COMPONENTA A CONSULTATI AICI VERS. 2”

„CLARIFICARE – S-A ACTUALIZAT CEREREA DE FINANTARE AFERENTA MASURII 6.3/ 6B, COMPONENTA B CONSULTATI AICI VERS. 2”

ERATA I

 

Măsura 6.3 – Îmbunătățirea situației minorităților

Denumirea măsurii: Îmbunătățirea situației minorităților CODUL Măsurii: M 6.3 / 6B
Tipul măsurii:  INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În urma activităților de animare, consultare publică, realizarea analizei diagnostic și a analizei SWOT s-a constatat că participarea romilor pe piața muncii este abordată în relație cu lipsa considerabilă de calificare profesională, combinată deseori cu practici discriminatorii, ceea ce reprezintă obstacole importante pentru accesul romilor la piața muncii. În acest context, se apreciază că Strategia de dezvoltare locală va aduce un plus valoare teritoriului prin integrarea măsurii 6.3- Îmbunătățirea situației minorităților.
Romii din teritoriu sunt considerați ca făcând parte din grupurile cu o situație de risc ridicat de sărăcie, excludere și marginalizare, ca rezultat al unui decalaj de dezvoltare cronicizat, întărit de menținerea unor atitudini discriminatorii. Romii se confruntă cu multiple deficite care se agravează reciproc: lipsa de locuință, condiții mizere de locuit, sănătate precară, nivel educațional scăzut, deficit de calificare și de experiență pe piața muncii.
Date fiind mijloacele financiare reduse ale GAL-ului, este imposibilă sprijinirea unui număr mare de activități care să contribuie la rezolvarea deficitelor din teritoriu. Considerăm că este necesară totuși această măsura în strategia noastră pentru a antrena, prin puterea exemplului, cât mai multe entități la accesarea acestui gen de sprijin prin diferite surse de finanțare
Obiectiv de dezvoltare rurală iii): obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiective specifice ale măsurii M 6.3:
– Informare, integrare socială, prevenire, instruire;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.1, 6.4 (DI 6A, 6B)

2. Valoarea adăugată a măsurii
Lipsa fondurilor se face resimțită, mai ales în relația cu comunitățile minoritare, inițiativele existente sunt izolate, astfel această măsură este necesară și oportună pentru îmbunătățirea situației minorităților.
Lipsa specialiștilor pentru îmbunătățirea situației minorităților se reflectă şi în numărul şi calitatea proiectelor implementate. De asemenea, în cazul intervențiilor care vor fi finanțate, GAL-ul va asigura efortul necesar includerii unor beneficiari care vor realiza activități de îmbunătățirea a situației minorităților.
În cadrul acestei măsuri criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică;
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă şi ocuparea forței de muncă;
Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta convenție;
Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale;
Ordinul ministrului educației, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării școlare a copiilor romi.
Legislație UE
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman
R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Legislație Națională
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;
Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor; Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Alte documente:
• Accesul romilor pe piața muncii
• Incluziunea minoritara din România: politici, instituții, experiențe
• Studiu de diagnosticare și consultanță pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor din România

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
• GAL – în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.
Beneficiari indirecți:
• Minoritățile din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI.

5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipuri de acțiuni eligibile
• Campanie de informare privind sănătatea, educația, drepturi, etc.
• Dotare/modernizare centru de consiliere.
• Investiții de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume tradiționale şi instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului.
• Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc
• Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația minoritara de pe teritoriul GAL Poiana Vladicai rurală (parcuri, spatii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
Tipuri de acțiuni neeligibile
• Contribuția în natură;
• Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
• achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
• temeiul legislației naționale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
• Contribuția în natură;
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul Memoriului justificativ;
• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Solicitantul nu trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu Sstrategia de Ddezvoltare Locală a teritoriului GAL Poiana Vlădicăi;
• Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substanțial investiția realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare
• Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea minorităților locale.

8. Criterii de selecție
• Solicitantul dispune de personal calificat;
• Proiectul vizează măsuri de conștientizare și integrare socială ;
• Tipul investiției;
• Proiectul deserveste cat mai multi locuitori .

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura specifică măsurii și nu va depăși 100.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare
• Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite – 20 persoane.

Comentariile sunt închise.