Masura 6.4 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Documente:

Ghidul Solicitantului M6.4 6B

Fisa masurii M 6.4 (6B)

Anexe

 

Măsura 6.4 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Denumirea măsurii: Îmbunătățirea infrastructurii sociale CODUL Măsurii: M 6.4 / 6B
Tipul măsurii: X INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Accentuarea problemelor economice cât şi scăderea nivelului de trai, populația în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie impun creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale în teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI.
În ultimii ani, la nivelul teritoriul GAL, domeniul asistenței sociale nu a avut o dezvoltare corespunzătoare, atât sub aspect cantitativ dar, mai ales, calitativ. La nivelul teritoriului, un grup social care necesită atenție deosebită este format din copii şi adolescenți.
În ceea ce privește educația aceasta presupune accesul la infrastructură modernă, dotări corespunzătoare şi obținerea unei susțineri în înregistrarea de performanță la concursurile şi competițiile naționale şi internaționale.
Obiectiv de dezvoltare rurală iii): Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectivele specifice ale măsurii M 6.4:
• Acces liber la consiliere socială: sănătate, educație, drepturi
• Achiziții privind infrastructura socială.
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: –
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.1, 6.2, 6.3 (DI 6B)

2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura 6.4 – îmbunătățirea infrastructurii sociale vizează dezvoltarea serviciilor de asistență socială, modernizarea serviciilor de educație şi de sănătate, servicii ce au o influență semnificativă asupra creșterii calității vieții membrilor colectivității.
În cadrul acestei măsuri criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului GAL POIANA VLĂDICĂI, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;
Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor; Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016;
Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr. 31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
• GAL – în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipuri de acțiuni eligibile
• Campanie de informare privind sănătatea, educația, drepturi, etc.
• Servicii sociale fără cazare: centre multifuncționale, centre de zi de asistența şi recuperare, centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), etc;
• Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență;
• Extinderea, dotarea, modernizarea pentru:
o Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități;
o Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți;
o Centre de zi pentru familie cu copii;
o Centre de zi victimele violenței în familie şi agresori;
o Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.;
o Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
o Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie;
• Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familiei, victime ale dezastrelor naturale etc.
• Modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.
Tipuri de acțiuni neeligibile
• Contribuția în natură;
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
• Cheltuieli pentru infrastructuri de tip rezidential;
• cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
• achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
• temeiul legislației naționale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.
▪ Modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor;
▪ Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Poiana Vlădicăi ;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Poiana Vlădicăi;
• Proiectul trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale;
• Beneficiarii măsurii de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU.

8. Criterii de selecție
• Experiența beneficiarului în implementarea de proiecte specifice măsurii;
• Beneficiarul dispune de personal calificat;
• Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori;
• Tipul de investiție.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura de toate tipurile din măsura și nu va depăși 100.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare
• Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite – 20 persoane

Comentariile sunt închise.